17 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی || دوره سوم - شماره یک
  عنوان ژورنال : فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : ISSN:2476-5074
  • ایمیل : editoructjournals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها