• اثر شفقت درمانی بر اضطراب در بیماران قلبی و عروقی (مطالعه موردی بیماران بیمارستان گلستان اهواز)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 784
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله اثر شفقت درمانی بر اضطراب در بیماران قلبی و عروقی (مطالعه موردی بیماران بیمارستان گلستان اهواز(

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شفقت درمانی بر میزان اضطراب در بیماران قلبی و عروقی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز صورت گرفته است. این مطالعه بصورت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش از نوع شبه آزمایشی بوده که دو گروه بیمار و سالم 20 نفره بعنوان نمونه انتخاب و ابزار پژوهش قبل از آموزش بیماران و بعد از آموزش بیماران توزیع شد. پایایی ابزار پژوهش برای پرسشنامه های شفقت و اضطراب به ترتیب 84.0 و 73.0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم افزار spss23 و تست های کای اسکوئر، تی و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد که بروز بیماری های قلبی و عروقی در میان جامعه بر اساس اطلاعات دموگرافیکی متفاوت می باشد .(p<0.05)  نتایج آزمون t نشان داد که در گروه بیمار بعد از آموزش میانگین شفقت افزایش معنی داری داشته و میزان اضطراب کاهش یافته است .(p<0.05)  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میزان اضطراب با شفقت درمانی رابطه معنی دار و معکوسی دارد.(p<0.05)  نتایج این مطالعه نشان می دهد که با فراهم نمودن محیط شاد و مناسب برای بیماران قلبی می توان میزان اضطراب آنها را کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها