• تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 644
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه  بین مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت

  تئوری ها و شواهد نشان می دهند که نگرانی های مدیران بر عملکرد شرکت در آن ها انگیزه ای برای مدیریت سود دوره جاری ایجاد می کند. این از بدبینی مدیریتی ناشی می شود چراکه سرمایه گذاران و تحلیل گران برون سازمانی به سود دوره جاری اتکا  می کنند. در ایران، دولت نقشی اساسی در اقتصاد و همچنین در ساختار شرکت های بزرگ دارد. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی آماری انتخاب شده از طریق حذف سیستماتیک تعداد 105 شرکت از سال 1392 الی 1396 می باشد. پس از انتخاب شرکت های نمونه جهت انجام برخی محاسبات از نرم افزار excel استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاکی از رابطه ی مثبت و معنا دار بین مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت می باشد. همچنین در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که مالکیت دولتی بر رابطه ی بین مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت به صورت منفی تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها