• تاثیر افسردگی بر برخی از پارامترهای ایمنولوژیک مادران باردار و نوزادان آنها در مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 639
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: برخی از مطالعات رابطه ای را بین افسردگی و تغییرات سیستم ایمنی پیشنهاد کره اند ولی این رابطه به طور قطع ثابت نشده است. با توجه به اطلاعات ما، تاکنون پژوهشی درباره اثرات افسردگی مادر بر سیستم ایمنی جنین انجام نشده است. از این رو ما اثرات افسردگی را بر روی برخی از پارامترهای سیستم ایمنی ذاتی و هومورال خانم های باردار و نوزادشان ارزیابی کردیم.

  روش کار: پژوهش انجام شده مطالعه ای از نوع مورد-شاهد می باشد که در طی ده ماه از مهر ماه 1382 تا تیر ماه 1383 انجام شد. 124 نفر شامل 32 زن باردار افسرده و 30 زن باردار سالم که در مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک زایمان کردند، به همراه نوزادنشان وارد این مطالعه شدند. برای تشخیص افسردگی، از آزمون بک و مصاحبه بالینی بر اساس dsm-iv استفاده شد. غلظت ایمنوگلوبولین ها و اجزای کمپلمان سرم از طریق انتشار ایمنی شعاعی منفرد (srid) به روش مانسینی هم در مادران باردار و هم در نوزادانشان اندازه گیری شد. تعداد لکوسیت ها و لنفوسیت ها نیز توسط دستگاه hycel برای مادران و نوزادان محاسبه شد و جهت اطمینان بیشتر نمونه ها به روش دستی نیز بررسی گردید. جهت استخراج نتایج از آزمون های آماری کی اس، تی، من ویتنی یو، آنالیز واریانس یک طرفه، کراسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها