همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش هوش هیجانی و منبع کنترل در سلامت روانی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 949
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مشکلات بهداشت روانی یکی از گرفتاری های مهم و رو به افزایش افراد و جوامع امروزی است. بی شک سلامت روان نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هوش هیجانی و منبع کنترل در سلامت روان دانشجویان انجام شد طرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دختر دوره کارشناسی  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-92 بود، از بین این دانشجویان تعداد 300 نفر، با روش نمونه گیری در دسترس  و داوطلبانه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت روان (ghq.28)، مقیاس منبع کنترل راتر و آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که ارتباط بین هوش هیجانی و منبع کنترل و سلامت روان در سطح p<0.05  معنادار است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد  که هوش هیجانی 0.32 و منبع کنترل 0.16 از سلامت روانی را تبیین می کند که در این میان هوش هیجانی نسبت به منبع کنترل نقش برجسته تری دارد. بطور کلی نتایج نشان داد که  هوش هیجانی و منبع کنترل رابطه معنا داری با سلامت روان دارد و می توان ادعا کرد که هوش هیجانی و منبع کنترل هر دو عواملی هستند که  نقش موثری در سلامت عمومی و بهبود عملکرد افراد در زمینه های مختلف دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها