اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه ساده و ترکیبی آسیب های هنجاری (بی هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگی) با شادمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه آسیب های هنجاری با شادمانی شغلی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان خصوصی در شهر تهران در زمستان 1391 تشکیل دادند که از میان آن ها دویست و پنجاه و شش نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار های پژوهش پرسشنامه های بیگانگی کاری، بی هنجاری سازمانی، تعارض هنجاری و شادمانی شغلی (روانی، اجتماعی و معنوی) بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمان) تحلیل شد. بیگانگی کاری با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه منفی و معنادار(p<0.01)  است. اما تعارض هنجاری و بی هنجاری با شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی دارای رابطه مثبت و معنادار(p<0.01 , p<0.05)  است. نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که بیگانگی به صورت منفی و تعارض هنجاری و بی هنجاری به صورت مثبت پیش بینی کننده شادمانی روانی، اجتماعی و معنوی هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که آسیب های هنجاری دارای توان بالقوه ای برای برقراری ارتباط با شادمانی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها