• بررسی اثر سرکه ی سیب بر وضعیت کنترل قند و چربی خون در موش صحرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: با توجه به شواهد اخیر مبنی بر اثر سرکه بر کاهش قند خون پس از وعده ی غذا این مطالعه با هدف بررسی اثر سرکه ی سیب بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله (hba1c) و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی سالم و دیابتی انجام شد.

  روش بررسی: 31 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه شاهد سالم، سالم با مصرف سرکه ی سیب، شاهد دیابتی و دیابتی با مصرف سرکه ی سیب تقسیم شدند. برای دیابتی کردن موش های صحرایی از داروی استرپتوزوسین استفاده شد. گروه های شاهد غذای استاندارد موش و گروه های مداخله مخلوط غذای استاندارد و سرکه ی سیب 6 درصد را به مدت 4 هفته دریافت نمودند. در شروع و پایان مطالعه اندازه گیری قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، تری گلیسیرید (tg)، کلسترول تام (tc)، کلسترول hdl, ldl انجام شد.

  یافته ها: میزان قند خون ناشتا با مصرف سرکه ی سیب تغییری نداشت اما هموگلوبین گلیکوزیله در گروه دیابتی کاهش معنی داری در مقایسه با قبل از مداخله (p<0.05). هم چنین در مقایسه با گروه شاهد دیابتی (p<0.05) نشان داد. در گروه سالم با مصرف سرکه ی سیب کاهش ldl (p<0.005) و افزایش  (p<0.005)hdlنسبت به قبل از مداخله هم چنین نسبت به گروه شاهد سالم معنی دار بود. در گروه دیابتی با مصرف سرکه ی سیب کاهش معنی دار تری گلیسرید در مقایسه با گروه شاهد دیابتی (p<0.005) و افزایش معنی دار hdl مشاهده شد (p<0.05).

  نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان داد مصرف سرکه ی سیب موجود بهبود پروفایل لیپیدی موش های صحرایی سالم و دیابتی، هم چنین کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در موش های دیابتی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها