همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین سنجش ضمنی و صریح انگیزش و عزت نفس فرد در بانکهای خصوصی شهرستان پارس آباد مغان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 486
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف به بررسی بین سنجش ضمنی و صریح انگیزش و عزت نفس فرد در بانک های خصوصی  شهرستان پارس آباد مغان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و  همچنین از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. حجم نمونه آماری برای این پژوهش، بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 77 نفر از کارکنان بانکهای خصوصی شهرستان پارس آباد تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از برسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: بین سنجش ضمنی و صریح انگیزش و  عزت نفس فرد در بانک های خصوصی  پارس آباد رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها