• بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی – اعتقادی با عدالت سازمانی ادراک شده : مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 717
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با عدالت سازمانی ادراک شده است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفته است که به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و عدالت سازمانی، ادراک شده (توزیعی –رویهای–مراودهای) می پردازد و میزان این ارتباط به ترتیب برابر با 0.45(0.36، 0.41، 0.41) است. روایی صوری پرسش نامه ها توسط متخصصان مربوطه تائید شده است و پایایی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که تمامی قابل قبول بوده اند. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق spss 21 و lisrel 9.1 است. جامعه موردبررسی در این تحقیق شامل نیروهای یکی از یگانهای آجا است که جمعیتی بالغ بر 300 نفر دارد. نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی ساده است و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 168 نفر است که ما تعداد نمونه را برابر با 170 نفر در نظر گرفته ایم. افرادی که خود، عدالت توزیعی را رعایت میکنند موجب میشود که دیگران نیز در استحقاق این حق به وی کمک کرده و بتوانند توزیع منابع و ... سازمان را همراه باانصاف و متناسب با نیاز هر بخش سازمان رعایت کنند. همینطور در دسترسی به افراد و منابع مختلف و ... افراد دارای عدالت رویهای و مراودهای هستند، بدان معنا که افراد در رویه توزیع منابع و نیروی انسانی برای انجام پروژهای امور و کارها به تناسب نیاز هر بخش به وی امکانات و تسهیلات مختلف می دهند و همینطور افراد حلقه هایی با نقاط مشترک بهره خواهند برد که ممکن است یک فرد در یک عان در چند گروه مختلف حضورداشته باشد و گروه های مختلف بتوانند از وجود اطلاعات و ارتباطات وی استفاده کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها