• رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مسئولیت پذیری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 622
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مسئولیت پذیری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مسئولیت پذیری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقطع  متوسطه دوم و کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه  ناحیه دو شهر مشهد در سال تحصیلی 98-97 بود، که تعداد 80 نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و 160 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه شخصیتی  پنج عاملی نئو، مقیاس مسئولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا(cpi) ، پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (۱۹۸۹) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بود.

  جهت تجزیه و تحلیل داده، شاخص آمار توصیفی (مقایسه میانگین ها، انحراف استاندارد، واریانس و نمودار) و استنباطی (رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که  بین ویژگی های شخصیت معلمان (برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، وجدانی بودن) با اهمال کاری دانش آموزان رابطه منفی معنی دارو با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین بین ویژگی های شخصیت معلمان (روان رنجورخویی) با اهمال کاری دانش آموزان رابطه مثبت معنی دارو با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود داشت. نتایج دیگر پژوهش نشان داد بین مسئولیت پذیری معلمان با انگیزش پیشرفت تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها