• رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی با بهره وری معلمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/20
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه سرمایه‌های روانشناختی و سلامت اجتماعی با بهره‌وری معلمان

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با بهره‌وری آنان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای یکی از شهرستان‌ها به صورت تصادفی انتخاب شد (شهرستان آق قلا) سپس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان به صورت تصادفی 300 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های هرسی گلداسمیت (1982)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و سلامت اجتماعی صفاری‌نیا (1393) است.

  روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و کارشناسان حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 0.72، 0.74 و 0.71 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین سرمایه‌های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با مولفه‌های بهره‌وری (توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط) آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بدین معنا که هر چه معلمان از سرمایه‌های روانشناختی و سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند بهره‌وری آنان بیشتر خواهد بود و در نتیجه موجب افزایش یادگیری دانش‌آموزان و تحقق اهداف آموزش و پرورش می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری معلمان به عنوان رکن نظام آموزشی و ارتقا سرمایه‌های روانشناختی و بهبود سلامت اجتماعی معلمان برنامه‌ریزی گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها