• بررسی نقش مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا در بانک کشاورزی استان همدان با نقش واسط ادراک از ارزش های اخلاقی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/17
  • تعداد بازدید: 113
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا در بانک کشاورزی استان همدان با نقش واسط ادراک از ارزش‌های اخلاقی

  پژوهش حاضر با موضوع بررسی نقش مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا با نقش واسط ادراک از ارزش‌های سازمانی در بانک کشاورزی استان همدان، بر اساس هدف تحقیقی کاربردی و از نظر نوع گردآوری اطلاعات تحقیقی توصیفی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان همدان در سال 1400 با تعداد کل 373 بود.

  در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به تعداد 187 نفر استفاده شد. مسئولیت اجتماعی با پرسشنامه شوارتز و کارول (2017)، ادراک از ارزش های سازمانی با پرسشنامه فارنهام (2001) و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا با پرسشنامه آزادیان و همکاران (1395) سنجش شدند. همچنین سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان حدود 81.8%، میزان ادراک از ارزش های سازمانی تقریباً 66.4% و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا از دیدگاه کارکنان 64.6% بود.

  در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی کارکنان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اقتصادی و کمترین میانگین مربوط به بعد قانونی بود. در بین ابعاد ادراک از ارزش های سازمانی، بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد نظام رشد انسانی و نظام حمایتی بود. در بین ابعاد مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا، بیشترین میانگین را بعد فرهنگ یادگیری و کمترین میانگین را بعد انعطاف پذیری کسب کردند.

  نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار pls نشان داد که مسئولیت اجتماعی کارکنان به میزان 48% بر ادراک از ارزش های سازمانی اثرگذار بود و ادراک از ارزش های سازمانی به میزان 61% متغیر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا را تبیین نمود، همچنین مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی ادراک از ارزش های سازمانی به میزان 29% تاثیر گذاشت. از سوی دیگر تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی کارکنان از جمله اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه بر ادراک از ارزش های سازمانی و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا تاثیر مثبت و معنی داری گذاشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها