• بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/24
  • تعداد بازدید: 166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین)

  امروزه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می‌باشد.

  جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین به تعداد 111 نفر است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 86 نفر به دست آمد؛ که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس توزیع و به‌صورت تکمیل‌شده از بین مدیران و کارکنان شاغل در سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین جمع‌آوری گردید.

  به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کارمند یابی بر عملکرد سازمان تایید شد و نهایتاً تأثیر مثبت و معنادار ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان نیز تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها