• بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

  هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارشناسان شهرداری تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه کارشناسان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها 400 نفر می باشد.

  تعداد نمونه بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 196 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس تعداد کارکنان انتخاب شد. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی بوده است. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، فرسودگی شغلی مسلش و همکاران (1996) و معنویت در کار میلیمن و همکاران (2003) به درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای (کاملا موافقم-موافقم-نظری ندارم-مخالفم-کاملا مخالفم) مورد استفاده قرار گرفت.

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار spss و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد میان ابعاد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ابعاد تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی تاثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد میان ابعاد تعهد سازمانی و معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ابعاد تعهد سازمانی بر معنویت سازمانی تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها