• مقایسه تمرینات مقاومتی، با وزنه و باند الاستیک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دختران کمیته کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 349
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  مقایسه تمرینات مقاومتی، با وزنه و باند الاستیک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دختران کمیته کار

  هدف از این تحقیق مقایسه سه نوع تمرین مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، بر توان بی هوازی، سرعت حرکت اندام، زمان عکس العمل و استقامت در سرعت در دختران کمیته کار بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دختران کاراته کارهای قهرمانی کشوری و استانی مازندران در شهرستان بابل در سنین (13سال به بالا) بخش کمیته تشکیل دادند.

  روش تحقیق در این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بود. برنامه تمرینی که در این تحقیق به کار برده شد شامل یکسری تمرینات کاراته بود که به مدت ۸ هفته ۳ جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه با نرم افزار spss انجام گردید.

  یافته ها نشان دادند که بین گروه های تحقیق در تغییرات حداکثر سرعت بر روی دوچرخه کارسنج، تغییرات سرعت ضربه زوکی و ماواشی، تغییرات اسقامت در سرعت ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات کل زمان ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات توان حداکثر و میانگین توان دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

  ولی بین گروه های تحقیق در تغییرات استقامت در توان و تغییرات توده بدنی و تغییرات درصد چربی دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا انجام تمرینات مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، عملکرد و کارایی دختران کمیته کار را ارتقا می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها