• بررسی تاثیر سکون زدگی شغلی کارکنان بر اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/16
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر سکون زدگی شغلی کارکنان بر اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سکون زدگی شغلی کارکنان بر اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند می باشد. برای انجام این پژوهش سکون زدگی شغلی کارکنان بر اساس نظریه بار دویک (۲۰1۴) در سه بعد؛ 1) عدم ارتقاء و رشد سازمانی: مشخص نبودن مسیر ارتقاء شغلی کارکنان. 2) فقدان یادگیری: عموما کارهای با تنوع پایین و دارای محتوای خسته و کسل کننده در این دسته قرار دارند. 3) عدم احساس لذت و روزمرگی: وقتی زندگی شخصی به طورکلی تغییرات چندی نداشته باشد فرد دچار روزمرگی می شود و اینرسی سازمانی براساس نظریه گودکین و آلکورن ۲۰۰8  تعریف و در این راستا یک فریضه اصلی تنظیم گردیده است.

  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش مرند می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران ۳۵۹ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه سکون زدگی شغلی باردویک ۲۰۰۴ و پرسشنامه اینرسی سازمانی گودکین و آلکورن ۲۰۰8 گودکین و آلکورن  ۲۰۰8  می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.

  برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی و توصیف داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای کلموگروف - اسمیرنف،  r پیرسون و رگرسیون با نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سکون زدگی شغلی کارکنان و ابعاد آن با اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که سکون زدگی شغلی کارکنان و ابعاد آن بر عدم ارتقا و رشد شادمانی و فقدان یادگیری و عدم احساس لذت شغلی بر اینرسی سازمانی در آموزش و پرورش مرند موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید