• بررسی اثر بخشی آموزشی تاب آوری بر کیفیت زندگی و مکانیزم های مقابله ای مادران کودکان بیش فعال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی اثر بخشی آموزشی تاب آوری بر کیفیت زندگی و مکانیزم های مقابله ای مادران کودکان بیش فعال

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر مکانیسم های مقابله ای و کیفیت زندگی مادران کودکان بیش فعال انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات نیمه آزمایشی  (نیمه تجربی) با طرح پیش آزموده و پس آزمون با گروه کنترل است پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بوده و نمونه ی پژوهش شامل 60 نفر با دو گروه 30 نفره مادران کودکان بیش فعال ناحیه 1 شهر تبریز بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

  جهت سنجش متغیر های پژوهش از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه تاب آوری-کونور و دیویدسون و پرسشنامه مکانیسم های مقابله ای لازاروس-فولکمن استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مادران کودکان بیش فعال موثر است و همچنین آموزش تاب آوری بر مکانیزم های مقابله ای مادران کودکان بیش فعال موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها