• بررسی اثربخشی امید درمانی بر سرمایه روانشناختی و عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی اثربخشی امید درمانی بر سرمایه روانشناختی و عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امیددرمانی بر میزان سرمایه روانشناختی و عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 30 نفر از زنان بیمار مبتلا به سرطان شهرستان مشهد بود. از این تعداد، 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه کنترل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

  در این پژوهش از پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ 1۹۶5 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 200۷ استفاده گردید و مداخله امید درمانی به مدت 8 جلسه ۹0 دقیقه ای در گروه آزمایش انجام گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss23 و آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت، به نحوی که امیددرمانی گروهی موجب افزایش عزت نفس و سلامت روانشناختی (و مولفه های آن) گروه آزمایش شده است. پس می توان نتیجه گرفت که امید درمانی به شیوه گروهی باعث افزایش عزت نفس و سلامت روانشناختی (و مولفه های آن) می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها