• بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان، از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته است. روش تحقیق جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 2000 نفری کارکنان، بر اساس جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 322  نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.

  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار 821% مورد تایید قرار گرفت. برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسات، تداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است. نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و با نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسکن، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریابی عصبی در رضایت‌مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریک احساسات بازاریابی عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصولات نوین بانک دارا می باشد. و در نهایت برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها