حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی نقش رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه، شرکت ایران خودرو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 884
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی نقش رهبری تحول ‌گرا بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک ‌شده (مورد مطالعه، شرکت ایران خودرو)

  توسعه خلاقیت در سازمان‌ها به معنای تقویت پویایی در ساختار می ‌تواند تفسیر شود که منجر به بهبود انعطاف ‌پذیری و توانمندی رقابتی برندها در بازارهای کسب ‌و کاری خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی حمایت‌های سازمانی درک‌ شده در اثرگذاری رهبری تحول‌ گرا بر خلاقیت سازمانی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی بوده و همچنین جامعه آماری تحقیق شامل 2479 نفر از کارکنان شرکت ایران خودرو می ‌باشد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه معادل 340 نفر تعیین شد و روش نمونه ‌گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد با 21 گویه در این تحقیق استفاده گردید که پیش از توزیع، روایی و پایایی آن توسط افراد خبره مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss وsmart pls  استفاده شده و نتایج به دست آمده مؤید آن است که رهبری تحول ‌گرا می‌تواند بر توسعه حمایت ‌های سازمانی ادراک‌ شده و خلاقیت سازمانی تأثیرگذار باشد. بعلاوه، توسعه حمایت سازمانی ادراک‌شده بر خلاقیت سازمانی نیز تأثیرگذار است. همچنین حمایت سازمانی ادراک شده در تأثیرگذاری رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت سازمانی نقش میانجی را ایفا می ‌نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها