حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی رویکرد معنا درمانی به عنوان روش مشاوره توانبخشی گروهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 811
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی رویکرد معنا درمانی به‌ عنوان روش مشاوره توانبخشی گروهی

  معنا درمانی به عنوان یک روش مشاوره توانبخشی گروهی به افراد کمک می‌کند، درک جدیدتر و عمیق‌تری نسبت به زندگی و شرایط آن به‌دست آورند و ترغیب شوند امیدوارتر به زندگی ادامه دهند و به‌راحتی در مقابل اتفاقات زندگی تسلیم نشوند.

  هنگامی که انسان احساس می‌کند وجود و هستی ‌اش به یک منبع لایزال پیوند خورده و خود را متکی به چارچوب‌ها و تکیه‌گاه‌های گسترده‌ای مانند مذهب و فلسفه‌ای که برای زندگی‌کردن انتخاب کرده است، می‌بیند معنی زندگی را درمی‌یابد و آن را احساس می‌کند. ﻣﻌﻨﺎ درﻣــﺎنی از روش‌های درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎر ﮔﺮوهی اﻣﻜﺎنﭘﺬیﺮ اﺳﺖ.

  ایﻦ ﺷیﻮه درﻣﺎنی از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴفی ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺴیﺎرى ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎى دینی دارد و ﻣﻲﺗﻮان آﻣﻮزهﻫﺎى دیﻨﻲ را در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ. ایﻦ روش درﻣﺎنی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در ﻫﺴتی اﻧﺴﺎن اﻫﻤیﺖ دارد، ﺳﺮﻧﻮﺷتی ﻧیﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را میﻛﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷیﻮه‌اى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻣﻲﭘﺬیﺮد.

  اﻧﺴﺎن میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼیﺰ ارزﺷﻤﻨﺪى را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﻨیﺎدىﺗﺮیﻦ آزادى ﺑﺸﺮى یﻌنی آزادى اﻧﺘﺨﺎب، ﺷیﻮه ﺑﺮﺧﻮرد یﺎ ﺷیﻮه واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آزادى ﺑﺮﮔﺰیﺪن راه ﺧﻮیﺶ را. در این مقاله روش معنادرمانی و معنادرمانی با رویکردی دینی تبین شده و در پایان مراحل و شیوه اجرای آن بررسی و نقد و ارزیابی روش مطرح شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها