• رابطه سرسختی روان شناختی و فشار روانی با سبک زندگی زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 396
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  رابطه سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی با سبک زندگی زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه

  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی سبک زندگی بر اساس سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی در زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه بود. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتلا به فشارخون مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کرمانشاه در سال 1399-1398 تشکیل می‌دهد.

  نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 60 نفر  به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مراکز درمانی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه‌های سخت رویی اهواز، استرس هری و سبک زندگی پاسخ دادند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی توانایی پیش بینی سبک زندگی را دارند.

  با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که سرسختی روان‌شناختی و فشار روانی از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با سبک زندگی در زنان مبتلابه فشارخون هستند که این نکته می تواند در مراکز  درمانی موردتوجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها