• بررسی رابطه هوش فرهنگی با اثربخشی معاونان پرورشی مدارس شهرستان اردبیل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 337
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی معاونان پرورشی آموزش و پرورش شهرستان اردبیل  در سال تحصیلی 94-1393 اجراء شده است. جامعه آماری شامل 150 نفراز معاونان پرورشی بودکه با استفاده از فرمول کوکران  100 نفربصورت تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی که پایایی آنها به ترتیب 0.84 و 0.92 می باشد، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردیده است و نتایج به دست آمده نشان داد بین هوش فرهنگی و مؤلفه های آن با اثربخشی معاونان پرورشی آموزش و پرورش شهرستان اردبیل  رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤلفه های رفتار، استراتژی و انگیزه، پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی معاونان پرورشی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها