16 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 1132-2717
  • ایمیل : journal.law[at]yahoo.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها