• یافتن تابع پاسخ فرکانسی (frf) تیر اویلر-برنولی با تکیه گاههای ساده به کمک اجزای محدود و مقایسه آن با پاسخ دقیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3054
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تابعِ پاسخِ فرکانسی، طبقِ تعریف، تابعی است که پاسخِ دینامیکیِ سازه به تحریکِ متناوبِ خارجی را بصورتِ تابعی از فرکانسِ بارِ وارده بیان می کند. این پاسخ می تواند کمیتهایی گوناگون مانندِ جابجایی، شتاب، نیروها و تنشهای داخلی را، به عنوانِ انواعِ پاسخهای دینامیکی سازه در دسترس قرار دهد. خاطر نشان می سازد، این تابعِ مفید در تحلیلهای دینامیکی، هم بطورِ تجربی و آزمایشگاهی و هم به صورتِ تحلیلی و محاسباتی، با استفاده از راهکارهایِ عددی مانندِ شیوه اجزایِ محدود قابلِ دستیابی است. در این پژوهش، تحلیلِ ارتعاشِ اجباریِ تیرِ اویلر برنولی با تکیه گاه های ساده در دو انتها با استفاده از روشِ دقیق و راهکارِ اجزایِ محدود، در حوزه فرکانس، موردِ بررسی قرار میگیرد. برای این منظور، نخست، با حلِ مستقیمِ معادله دیفرانسیلِ حاکم بر تیر، تابعِ پاسخِ فرکانسی بصورتِ دقیق استخراج میشود. در ادامه، شکلِ گسسته همین تابع، با استفاده از راهکارِ اجزایِ محدودِ کلاسیک، به کمکِ المانهایی خمشی با چهار درجه آزادی و توابعِ درونیابِ هرمیتیِ مرتبه اولِ درجه سه، بدست می آیند. در پایان، نتایجِ بدست آمده از دو شیوه مزبور با یکدیگر مقایسه می شوند و می توان مشاهده کرد، با افزایشِ تعدادِ المان ها، روشِ اجزایِ محدود قادر خواهد بود تا با دقتِ مناسبی مقادیرِ دقیق را تخمین بزند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها