• تاثیر همسراداری بر کاهش استعفای عاطفی سرمایه های انسانی سازمان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/05
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  تاثیر همسراداری بر کاهش استعفای عاطفی سرمایه های انسانی سازمان ها

  امروزه به دلیل ساعات کار طولانی روابط جدی تری بین کارکنان سازمان ها به وجود امده است که بعضی از این روابط از روابط کاری فراتر رفته و روابط منحصر به فردی را به وجود می آورد که به آن همسراداری گویند. همسر اداری کسی است که می توانید درباره ی موارد گوناگون، از جمله مسائل حرفه ای و شخصی، به او تکیه کرد و به این ترتیب او نقش شخصی معتمد را ایفا خواهد کرد شخصی معتمد و مشاور اختصاصی شما در محل کار؛ کسی که می توانید با او بخندید یا استرس داشته باشید، با هم به مباحث سیاسی بپردازید و صادقانه درمورد یکدیگر نظر بدهید .

  وجود چنین شخصی می تواند منابع از استعفا شود و نقش مهمی رسیدن به اهداف سازمانی ایفا کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرهمسراداری بر کاهش استعفای عاطفی سرمایه های انسانی در صنعت بیمه استان مازندران می باشد. که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است.

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارمندان صنعت بیمه استان مازندران می باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد.

  روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار lisrel انجام گرفت. نتایج نشان داد که همسراداری بر کاهش استعفای عاطفی کارکنان تاثیر معناداری دارد. همسراداری بر دانش سرمایه های انسانی در صنعت بیمه آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همسراداری بر تخصص و مهارت سرمایه های انسانی در صنعت بیمه آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. و نهایتا همسر اداری بر سرمایه انسانی صنعت بیمه آستان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم