• تحلیل دینامیکی نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده از توابع گرین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 884
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله پاسخ محیط نیمه بی نهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی خطی- ارتجاعی تحت اثر تحریک هارمونیک مستطیلی سطحی، در حالت سه بعدی بدست آمده است. این پاسخ مربوط به امواج منتشر شونده از محل تحریک به سمت محیط می باشد. برای حل، ابتدا معادلات حرکت را در دستگاه مختصات استوانه ای برحسب مولفه های تغییر مکان نوشته و با استفاده از توابع پتانسیل موجود در ادبیات مربوط به این معادلات بطور کامل مجزاسازی می شوند. معادلات بدست آمده با استفاده از سری فوریه و تبدیل هنکل در دستگاه مختصات استوانه ای برای نیروی متمرکز حل شده و توابع گرین تغییرمکان و تنش بدست می آیند. با تبدیل مختصات از دستگاه مختصات استوانه ای به دستگاه مختصات دکارتی و نیز انتقال دستگاه مختصات، توابع گرین برای محل اثر دلخواه نیروی متمرکز خارجی اصلاح می شوند. سپس با بکارگیری اصل جمع آثار قوا، تغییر مکانها و تنشها در محیط ناشی از بارگذاری سطحی با شکل دلخواه بدست آمده و نتایج گرافیکی برای بارگذاری مستطیلی ارائه می شود. ارائه نتایج در فضای واقعی با انتگرال گیری های حجمی همراه است و برآورد انتگرالها باید با دقت در اثرات قطب ها و شاخه ها انجام شود. به منظور اثبات درستی حل، نتایج با آنچه در ادبیات مربوط موجود است مقایسه خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها