اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی شرکت ها و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 1093
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عملکرد اجتماعی شرکت ها، یک مفهوم در حال نمو و تکامل است که به عنوان روشی است که شرکت دغدغه های اجتماعی، محیطی و اقتصادی شان را در ارزش ها، فرهنگ ها، تصمیمات، استراتژی و عملیات به گونه ای شفاف برای پاسخگویی یکپارچه نموده و در نتیجه، رویه های بهتر برای شرکت، ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی شرکت ها با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش انجام کار از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد. روش آزمون متغیرهای پژوهش رگرسیون خطی و آزمونهای فروض کلاسیک بوده است. به طور کلی نتایج بدست آمده از تحلیل داده های 332 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1394- 1389 بیانگر آن است که عملکرد اجتماعی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین متغیرهای کنترل اندازه شرکت بصورت مثبت در ارزش شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تاثیر معنادار می گذارند.(p<0.05)  در مورد اهرم مالی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت مشاهده نشد.(p>0.05) 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها