• بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در بین مدیران ارشد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 306
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در بین مدیران ارشد

  تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی و از نوع پیمایشی است که برای بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در بین مدیران ارشد سازمان .... انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، زیرا اصول و فنون تدوین شده در تحقیق می تواند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته شود و کاربرد عملی دارد. همچنین از نظر سطح مشاهده از نوع خرد هست؛ زیرا واحد تحلیل در این جا فرد است. این کار از نظر وسعت از نوع مطالعات پهنانگر است به این معنا که محقق صفت مشخص را بر روی گروه وسیعی از افراد جامعه بررسی می کند. از نظر زمان نیز، از نوع مقطعی است؛ زیرا بررسی و توصیف یک صفت یا ارتباط بین صفات را در محدوده زمانی مشخص انجام می دهد نه در زمان های مختلف. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران سازمان .... تشکیل می دهند. و به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد.

  با درجه خطای نمونه گیری 5 درصد و سطح اطمینان 95 درصد حجم نمونه برابر 107 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل آیرلند و همکاران (2003) استفاده شد.. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر 89.0 و برای پرسشنامه کارآفرینی سازمانی برابر 84.0 و همچنین برای مولفه ها بزرگتر از 7.0 به دست آمد. با توجه به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد 7.0 است نتیجه گرفته می شود که پرسشنامه ها از پایایی درونی خوبی برخوردار هستند. تجزیه و تحلیل داد ه ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. متغیرهایی که در سطح سنجش اسمی و رتبه ای بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم