• رابطه خودتنظیمی یادگیری و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  رابطه خودتنظیمی یادگیری و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز

  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه خود تنظیمی و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز به تعداد 3000 بود. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 211 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری بوفارد، مدیریت زمان حافظی و همکاران و عملکرد تحصیلی فام و تیلور بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمارتوصیفی با محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین خود تنظیمی و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از میان ابعاد خود تنظیمی یادگیری، انگیزش و از میان ابعاد مدیریت زمان، برنامه ریزی بطور معناداری عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها