• بررسی تاثیر توسعه صنایع دستی بر رشد اقتصادی روستا با میانجی گری جذب گردشگر روستایی (مطالعه موردی: گردشگران شهرستان طرقبه - شاندیز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر توسعه صنایع‌دستی بر رشد اقتصادی روستا با میانجی‌گری جذب گردشگر روستایی (مطالعه موردی: گردشگران شهرستان طرقبه - شاندیز)

  با ورود گردشگران به روستاها، تقاضا برای خرید صنایع‌دستی به‌عنوان سوغات افزایش می‌یابد و درنتیجه موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی جوامع روستایی می‌گردد. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد برای متغیر رشد اقتصادی و پرسشنامه محقق ساخته برای متغیرهای توسعه صنایع‌دستی و جذب گردشگر روستایی می‌باشد.

  برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تاییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران روستایی شهرستان طرقبه و شاندیز در محدوده زمانی تحقیق هستند.

  حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و هدفمند بوده و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنی‌ها استفاده و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه‌های تحقیق استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد توسعه صنایع‌دستی بر رشد اقتصادی روستا تاثیر معنادار دارد و همچنین جذب گردشگر روستایی رابطه بین تاثیر صنایع‌دستی بر رشد اقتصادی روستا را میانجی‌گری می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها