5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار || دوره چهارم - شماره سه
  عنوان ژورنال : پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : چهارم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
  • شاپای الکترونیکی : 26454866
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها