• بررسی تاثیر رویدادهای مذهبی بر انتخاب مقصد گردشگری با میانجی گری تشابهات فرهنگی مطالعه موردی گردشگران عرب زبان شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر رویدادهای مذهبی بر انتخاب مقصد گردشگری با میانجی‌گری تشابهات فرهنگی مطالعه موردی گردشگران عرب زبان شهر مشهد

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویدادهای مذهبی بر انتخاب مقصد گردشگری با میانجی گری تشابهات فرهنگی (مطالعه موردی: گردشگران عرب زبان شهر مشهد) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران شهر قم در محدوده زمانی تحقیق بودند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری با توجه به محدودیت‌های غیراحتمالی کرونا در دسترس استفاده شد.

  ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد نائینی (2008) برای متغیر تشابهات فرهنگی و پرسشنامه استاندارد بخشی زاده (2008) برای متغیر انتخاب مقصد گردشگری و پرسشنامه استاندارد ژو (2008) برای متغیر رویدادهای مذهبی است. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رویدادهای مذهبی تأثیر بسزایی در انتخاب مقصد گردشگری دارند و شباهت‌های فرهنگی میانجی‌کننده این ارتباط است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید