4 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پیشرفت های نوین در علوم رفتاری || دوره دوم - شماره هشت
  عنوان ژورنال : پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : دوم
  شماره : هشت
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 5658-2538
  • ایمیل : info[at]ijndibs.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها