5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی || دوره دوم - شماره سه
  عنوان ژورنال : فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/11/02
  • شاپای الکترونیکی : 27833984
  • ایمیل : Amir.jebelli61[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها