28 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی || دوره سوم - شماره چهار
  عنوان ژورنال : پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 26454408
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها