اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش ژورنال
7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش در هنر و علوم انسانی || دوره پنجم - شماره سه
  عنوان ژورنال : پژوهش در هنر و علوم انسانی
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : پنجم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 6409-2538
  • ایمیل : info[at]shij.ir
  • زبان انتشار : فارسی