8 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • چشم انداز مدیریت دولتی || دوره دهم - شماره چهار
  عنوان ژورنال : چشم انداز مدیریت دولتی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دهم
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/12/03
  • شاپای الکترونیکی : 2645-4157
  • ایمیل : journalppa[at]hotmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها