44 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • رهیافتی در مدیریت بازرگانی || دوره اول - شماره سه
  عنوان ژورنال : رهیافتی در مدیریت بازرگانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2717-0837
  • ایمیل : bmapp2019[at]yahoo.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها